فایل های خاص مثل nv و....

فایل های خاص مثل nv و….