تاریخچه امنیت شبکه های کامپیوتری و تعریف آن

نویسنده: رضا رجب دوست
بازدید: 2333 نفر
به روز رسانی:

تاریخچه امنیت شبکه های کامپیوتری و تعریف آن

تاریخچه امنیت شبکه های کامپیوتری و تعریف آن

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۹۶۰ اوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻪ دو ﺗﺎي آﻧﻬـﺎ د ر MIT یکی در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و

دﻳﮕﺮي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، راه اﻧﺪازي ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺷـﺒﻜﻪ آرﭘﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ۱۹۶۵  و ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ MIT ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط راه دور ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه MIT و یک مرکز دیگر ﻧﻴﺰ

ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدید. اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  ﻣﺒﺪا ، ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﻜﻲ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن

و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻳﻚ اﺗﺎق ﺳﺮور و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤـﻴﻂ و اﻣﻨﻴـﺖ آن ﻣـﺴ ﺘﻠﺰم

اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺳﻮﻳﻴﭻ ، روﺗﺮ ، ﺳﺮور ، ﻓﺎﻳﺮوال و ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار ﻳـﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي

را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .

ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ ، اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي دارﻧﺪ.

ایجاد دیتا سنترها

ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻳﻚ روز ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم دﻳﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧـﻮد اﻳﺠـﺎ کند ، دﻳﺘـﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﻫﺎ

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ تجهیزات ﺷـﺒﻜﻪ را در ﺧـﻮد ﺟـﺎي ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ وﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ

اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ .

برای ﻃﺮاﺣﻲ و اﻣﻨﻴﺖ دﻳﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳـﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد: : اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي

دﻳﺘﺎ سنتر و تعمیر و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق و استفاده از ups ها ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ،

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ : دورﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣـﺪار ﺑـﺴﺘﻪ و ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ، ﻛﻒ ﻛﺎذب ، ،

دﻳﻮار ﭘﻮش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎﻟ ﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ و …،

وﻗﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ

سخت افزاری امنیت  اﺳﺖ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻫﻜﺮ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار  ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜـﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺮزﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻜﺮﻫﺎ

ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮه داده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ

ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﻣﻨﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎم، اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ، اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ودر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 


نظرتان را به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *