اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (Internet) چیست ؟

نویسنده: رضا رجب دوست
بازدید: 1083 نفر
به روز رسانی:

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (Internet)  از ﺗﺮﻛﻴﺐ واژه ﻫﺎي  Network , Interconnected  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ واﺣﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.

 

ایترنت یک شبکه بین المللی قابل دسترس برای عموم مردم است و شامل رایانه هایی برای رد و بدل کردن اطلاعات است.

اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﺻﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي آن ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و پروتکل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎر در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه (Server) و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪه (Client)

ﻫﺮ راﻳﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (ISP) ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮان در ادارات ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﻛﺎرﺑﺮان اﺑﺘﺪا از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط  ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺧﺎص اراﻳﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺧﺒﺮﮔﺬاري ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي FTP هر ﻛﺪام ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻳﻚ آدرس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن URL ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن URL  ﻳﺎ آدرس ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

 

ما به شما پیشنهاد میکنیم مقاله فایل htaccess را در وب سایت ما بخوانید.


نظرتان را به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *